Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data ogłoszenia: 
08/01/2014
Stanowisko: 
asystent

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-         stopień naukowy doktora nauk medycznych,

-         dorobek naukowy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,

-         dorobek dydaktyczny i organizacyjny,

-         znajomość języka angielskiego.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

-          podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),

-          życiorys,

-          kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

-          odpis dyplomu ukończenia studiów,

-          suplement do dyplomu,

-          odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,

-          wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,

-          wykaz dorobku naukowego,

-          potwierdzenie uzyskanych specjalizacji,

-          dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO UWM),

-          informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informację o doświadczeniu
w pracy dydaktycznej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Termin składania podań upływa z dniem 21 stycznia 2014 r.

 

Dziekan

prof. dr hab.  n. med. Wojciech Maksymowicz