Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
22/01/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora z dziedziny nauk biologicznych z zakresu biologii, specjalność: fizjologia zwierząt
 • posiadać minimum 15 opublikowanych  prac z listy A MNiSW poza pracą doktorską
 • posiadać znajomość technik niezbędnych w laboratorium biologicznym: PCR, qRTPCR, Western blot, immunohistochemia, hodowle in vitro komórek i tkanek, RIA, ELISA, mikromacierze ekspresyjne, spektrometria mas, sekwencjonowanie nowej generacji
 • odbyć staż naukowy krajowy i zagraniczny
 • legitymować się biegłą znajomością języka angielskiego i języka polskiego
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Oczekiwane predyspozycje:

 • zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych
 • zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium, chęć poznawania i wdrażania nowych technik

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn
następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)
 • Curriculum vitae
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (promotora lub kierownika studiów)
 • wykaz publikacji
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • certyfikat Uczelnianej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Obcego

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 5.02.2018 r.

Dziekan
prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.

Olsztyn, dn. 22.01.2018 r.