Konkurs na stanowisko adiunkta w KATEDRZE AGROEKOSYSTEMÓW

Data ogłoszenia: 
07/09/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w KATEDRZE
AGROEKOSYSTEMÓW

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk rolniczych, w tym
  z zakresu gospodarowania w agrosystemach;
 • posiadać duże doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie wykładów i ćwiczeń
  zakresu uprawy roli i roślin, systemów gospodarowania rolniczego, herbologii;
 • legitymować się autorstwem/współautorstwem nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
 • posiadać wiedzę i umiejętności z zakresie zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych dotyczących gospodarki płodozmianowej oraz efektywności systemów uprawy roślin rolniczych;
 • posiadać osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i organizacji badań (w tym zrealizowane/realizowane przewody doktorskie);
 • posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu gospodarki polowej (płodozmianowej) jako kierownik lub wykonawca;
 • legitymować się ukończonym szkoleniem dydaktycznym;
 • legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i rosyjskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego,
 • wykaz publikacji,
 • certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelniana Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie,
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu bez zastrzeżeń na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni).

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572).

 DATA OGŁOSZENIA:  7.09.2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.09.2016 r.

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk