Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Administracji

Data ogłoszenia: 
01/09/2016
Stanowisko: 
adiunkt

D Z I E K A N
WYDZIAŁU STUDIÓW TECHNICZNYCH I  SPOŁECZNYCH W EŁKU
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Administracji z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 3820 zł. - 4000 zł.

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • Posiadać stopień doktora nauk prawnych
 • Kandydatka/kandydat na stanowisko adiunkta Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, w Katedrze Administracji powinien wykazać się dorobkiem w zakresie badań naukowych takich jak:
  -Prawo administracyjne, prawo wyznaniowe, prawo cywilne, komparatystyka instytucji prawa
  -Prawo rzymskie
  -Postępowanie egzekucyjne
 • Prowadzenie wykładów w języku angielskim – Administrative law.
 • Znajomość języka angielskiego, włoskiego, niemieckiego, łaciny
 • Kandydatka/kandydat powinien również: mieć nie mniej niż 150 pkt. z publikacji uwzględnianych w wykazach MNiSW; być aktywnym uczestnikiem międzynarodowych i krajowych konferencji.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku  pok.4 ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk,  następujące dokumenty:

 • podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • odpis dyplomu o nadaniu tytułu lub stopnia naukowego,
 • wykaz dorobku naukowego,

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo: oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, opinię z ostatniego miejsca pracy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Termin składania podań upływa z dniem  19.09.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2016 r.

Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.