konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Sztuk Pieknych

Data ogłoszenia: 
03/07/2018
Stanowisko: 
adiunkt

 

DZIEKAN

WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

o g ł a s z a k o n k u r s

na stanowisko adiunkta

w Instytucie Sztuk Pięknych

Zakład Grafiki

Pracownia Projektowania Graficznego

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
 4. dyplom doktora w dziedzinie sztuk plastycznych dyscyplina sztuki piękne
 5. udokumentowane osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne
 6. opinię z ostatniego miejsca pracy
  1. oświadczenie stwierdzające, że UWM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
  2. oświadczenie o stanie zdrowia

 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne 
  z odrzuceniem jego oferty
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn. Dz. U 2012.poz.572 z późniejszymi zm.
 • Wynagrodzenie na stanowisku adiunkta zawiera się
  w przedziale 3 500 – 4 000 PLN brutto.

 

Zgłoszenia na konkurs jednoetapowy należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, pok. 112, do dnia 20.07.2018 roku (do godziny 12.00). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu.

 

Dziekan

prof. zw. Benedykt Błoński

 

 

Olsztyn, 2.07.2018