Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej (w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego)

Data ogłoszenia: 
29/03/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej
(w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego)

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

  • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z przedmiotów literaturoznawczych i praktycznej nauki języka rosyjskiego
  • doświadczenie w zakresie pracy redakcyjnej
  • dorobek naukowy zgodnie z Uchwałą nr 92 Rady Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2013 r.

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
2. Życiorys,
3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
4. Odpis dyplomu,
5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej,
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).


Informacja:

  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1,10-725 Olsztyn, w terminie do 12.04.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17.04.2018 r.
  • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3500-4000 PLN.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

 
Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM