Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki i Logopedii

Data ogłoszenia: 
10/05/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Instytucie Polonistyki i Logopedii

 

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • co najmniej dyplom nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie wskazanym w słowach kluczowych,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie nauki o informacji oraz zarządzania informacją i wiedzą.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys naukowy,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej (wykaz publikacji) i dydaktycznej (wykaz prowadzonych przedmiotów),
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 24.05.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.05.2018 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3500-4000 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

 

                                                                         Dziekan Wydziału Humanistycznego

                                                 dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM