Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
30/04/2019
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH -

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w  Instytucie Nauk Politycznych  

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

- stopień naukowy co najmniej doktora nauk społecznych/ humanistycznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,

- dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i publicznego,

- doświadczenie praktyczne dotyczące bezpieczeństwa (służby mundurowe),

- doświadczenie dydaktyczne,

- doświadczenie w składaniu i uczestniczeniu w projektach badawczych,

- gotowość do publikowania w czasopismach naukowych z bazy danych Scopus i Web of Science,

-gotowość do ubiegania się o krajowe i międzynarodowe (w szczególności unijne) granty na badania.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),

- odpis aktu nadania stopnia doktora (lub doktora habilitowanego) nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy

http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariuszosobowyuwm.pdf

- zaświadczenie  o znajomości języka angielskiego wydane przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacja_kandydata_.pdf

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_0.pdf

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 maja 2019 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

        Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                        dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia  30 kwietnia 2019  r.