Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
14/12/2018
Stanowisko: 
adiunkt

I ZASTĘPCA DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH -

PRODZIEKAN DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w  Instytucie Nauk Politycznych           

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

- stopień naukowy doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie/nauki o obronności,

- dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,

- doświadczenie praktyczne dotyczące bezpieczeństwa (służba wojskowa, udział w misjach pokojowych),

- doświadczenie dydaktyczne,

- doświadczenie w składaniu i uczestniczeniu w projektach badawczych,

- gotowość do publikowania w czasopismach naukowych z bazy danych Scopus i Web of Science,

-gotowość do ubiegania się o krajowe i międzynarodowe (w szczególności unijne) granty na badania.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),

- odpis aktu nadania stopnia doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie/nauki o obronności

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariusz_osobowy.pdf ,

- zaświadczenie  o znajomości języka angielskiego wydane przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf ,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_0.pdf

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669).

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 4680 zł.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 stycznia 2019 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia jego zakończenia.

I Zastępca Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

                                                                                              dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2018 r.