Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
14/06/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

w  Instytucie Nauk Politycznych                

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce,

- dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce, a  w szczególności z polityki zagranicznej i teorii stosunków międzynarodowych,

- doświadczenie dydaktyczne i znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),

- odpis aktu nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce,

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariusz_osobowy.pdf ,

- zaświadczenie  o znajomości języka angielskiego i rosyjskiego wydane przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf ,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja.pdf

 Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.).

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 4305 zł.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 czerwca 2018 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia jego zakończenia.

                                                                                                                                             Dziekan

                                                                                                              dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Olsztyn, dnia 14 czerwca 2018 r.