Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
23/09/2013
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN I RADA
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

O G Ł A S Z A  K O N K U R S

w Instytucie Nauk Politycznych
na stanowisko: adiunkta

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce,
 • dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce, a w szczególności z polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 • doświadczenie dydaktyczne i bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)
 • odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce
 • informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy.
 • certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 z późn. zm..)

Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 października 2013 roku.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.
Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 16 października 2013 roku.

Dziekan
dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM