konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Muzyki

Data ogłoszenia: 
20/08/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

o g ł a s z a   k o n k u r s

na stanowisko adiunkta

w Instytucie Muzyki

w Zakładzie Dyrygentury i Kształcenia Wokalnego

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura;
 • posiadać znaczący dorobek artystyczny dyscyplinie dyrygentura;
 • mieć doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej  o kierunku artystycznym;
 • umiejętność pracy pedagogicznej, organizacji warsztatów, kursów, poszukiwania środków finansowych na działalność artystyczną w postaci grantów;
 • przygotowanie do prowadzenia przedmiotów: dyrygowanie, chór, czytanie partytur;
 • predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego.

 

 

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 112 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy z fotografią
 • dyplom doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura
 • udokumentowane osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne
 • opinię promotora lub z ostatniego miejsca pracy
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (obowiązująca w UWM).

 

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora  bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne 
  z odrzuceniem jego oferty
 • W przypadku wygrania konkursu  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn. Dz. U 2012.poz.572 z późn.  zm./.
 • Wynagrodzenie na stanowisku adiunkta min.3820 PL brutto

DATA OGŁOSZENIA: 20.08.2018 r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2018r

 

                                                                                   Dziekan

                                                                                   prof.dr hab.Benedykt Błoński,prof.zw.