Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii i Gospodarki Nieruchomościami

Data ogłoszenia: 
21/01/2019
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Instytucie Geografii i Gospodarki Nieruchomościami

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:

-     posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, specjalność ekologia,

-     posiadać w całym dorobku co najmniej 2 prace twórcze opublikowane w czasopiśmie wymienionym w części A wykazu MNiSW, w tym co najmniej 1. pracę jako pierwszy autor,

-     posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie hydrobotaniki, dendrologii oraz zarządzania i ochrony obszarów chronionych,

-     posiadać doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia badań podwodnych z wykorzystaniem płetwonurkowania oraz badań hydrobotanicznych (w tym na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody),

-     posiadać doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia badań podwodnych z wykorzystaniem płetwonurkowania,

-     pełnić funkcję kierownika lub wykonawcy w minimum trzech projektach zewnętrznych,

-     wykazać się umiejętnością obsługi oprogramowania GIS,

-     wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 3.  Odpis dyplomu doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia,
 4. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy,
 5. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 7. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
 8. Informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 9. Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie),
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej,
 14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).

Dokumenty wymienione w pkt. 4, 5 i 6 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego wraz ze zmianami wniesionymi Uchwałami nr 108 z dnia 11 kwietnia 2017 roku oraz nr 205 z dnia 17 października 2017 roku.

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 4 lutego 2019 roku.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 3. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 6 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM