Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Zoologii

Data ogłoszenia: 
21/12/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Zoologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz kryteria kwalifikacyjne.

Kryteria kwalifikacyjne

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne;
 • spełnianie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (ujętych w załączniku nr. 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 2a), które są następujące:  

a) autor co najmniej 2 skryptów dydaktycznych lub b) autor co najmniej 2 monografii/podręczników/rozdziałów w podręczniku lub c) autor co najmniej 6 publikacji popularnonaukowych/naukowych, w tym, co najmniej 3 w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku,
b) kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego,
c) zaangażowanie w popularyzację wiedzy.

 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny oraz doświadczenie
  w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu zoologii, a w szczególności
  zoologii bezkręgowców i parazytologii;
 • doświadczenie w działalności dydaktyczno-organizacyjnej takiej jak: opieka nad dyplomantami, doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, działalności popularyzatorskiej, szkoleniowej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Oczekiwane predyspozycje

 • zamiłowanie do pracy dydaktycznej, wprowadzania i rozwijania nowych metod dydaktycznych;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, stażach naukowych
  oraz projektach w zakresie edukacji;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie (kierowane do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 4. Odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne.
 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne
  (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 9. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 21 stycznia 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Dziekan
prof. dr hab. Iwona Bogacka

Olsztyn, dn. 21.12. 2020 r.