Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej

Data ogłoszenia: 
08/06/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Pediatrii Klinicznej

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień doktora nauk medycznych,
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł specjalisty w dziedzinie onkologii i hematologii oraz pediatrii,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, w tym z zakresu hematologii i onkologii oraz pediatrii,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • autor co najmniej 2 skryptów dydaktycznych lub autor co najmniej 2 monografii/podręczników/rozdziałów w podręczniku lub autor co najmniej 6 publikacji popularno-naukowych/naukowych, w tym co najmniej 3 w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku,
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego,
 • zaangażowanie w popularyzację wiedzy.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,  
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
 12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 08.07.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.07.2020r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700 brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego

bez podania przyczyny.

 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).

 

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM