Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej

Data ogłoszenia: 
21/05/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych)

w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

  

Kryteria kwalifikacyjne

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora, dziedzina - nauki rolnicze; dyscyplina zootechnika i rybactwo (zootechnika), specjalność – hodowla trzody chlewnej;
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo (ujętych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie,
  tab. 5a) [ link]
 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami - z zakresu zootechniki, a w szczególności z chowu  i hodowli trzody chlewnej;
 • doświadczenie w zakresie działalności dydaktyczno-organizacyjnej
  (np. opieka nad dyplomantami; prowadzenie koła naukowego; doświadczenie  w organizacji konferencji, seminariów, olimpiad, warsztatów; współautorstwo podręczników akademickich, działalność popularyzatorska, szkoleniowa);
 • znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

Wykaz dokumentów

 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego
 • Kwestionariusz osobowy [ link ]
 • Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • Informacja (w ujęciu tabelarycznym) o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo (wg załącznika nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie)  [ link]
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacje

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 85) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta: 4680,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5,  w terminie do dnia 22.06.2020 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2020 r.

 

                                                                                                       Dziekan

                                                                                                         prof. dr hab. Urszula Czarnik