Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Architektury Krajobrazu

Data ogłoszenia: 
26/08/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE,

ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Architektury Krajobrazu

 

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych powinni posiadać:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim pracy w ramach kierunku studiów architektura krajobrazu z zakresu roślin ozdobnych, kompozycji i  dekoracji w kwiaciarstwie, projektowania rabat kwiatowych
  i hortiterapii,
 • spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych, określone w Załączniku nr 4 (tabela 5a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie,
 • biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Wykaz osiągnięć pracy naukowej i organizacyjnej (tab. 5a Statutu UWM).
 3. Życiorys (CV).
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Odpis dyplomu.
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie.
 9. Świadectwo pracy z opinią poprzedniego miejsca pracy zatrudnienia ( dotyczy osób spoza UWM).
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Informacja

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta dydaktycznego w wysokości 3 150 zł  brutto. 
 • Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8,
  pok. 03 w terminie do 24 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
  28 września 2021 r.

 

 

DATA OGŁOSZENIA:  26.08.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.09.2021 r.

 

                                                                                                                                                       Dziekan

                                                                                                                      prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski