Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii

Data ogłoszenia: 
10/07/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Instytucie Filozofii

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii klasycznej oraz kwalifikacje pedagogiczne, specjalność literaturoznawstwo;
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim języków klasycznych (języka starogreckiego i łacińskiego) oraz historii filozofii starożytnej, retoryki, a także przedmiotów kształtujących umiejętności autoprezentacji, argumentacji i wystąpień publicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie przekładu na język łaciński dokumentów urzędowych (takich np., jak teksty dyplomów doktoratów honoris causa);
 • spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 10.08.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2020 r.

                                                                                                                             

Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM