Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Filii UWM w Ełku

Data ogłoszenia: 
12/05/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DYREKTOR  FILII W EŁKU

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

 • posiadać stopień doktora nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne,
 • posiadać doświadczenie zawodowe praktyczne: minimum 15 lat pracy w administracji policyjnej,
 • posiadać znajomość procedur policyjnych związanych z identyfikacją zwłok, poszukiwaniem osób zaginionych oraz ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, zagadnień związanych z międzynarodową współpracą policji w zakresie bezpieczeństwa, procedur związanych z ekstradycją osób na terenie Układu Schengen, znajomość zagadnień związanych z demoralizacją i patologią osób nieletnich
 • posiadać udokumentowane publikacje z zakresu nauk prawnych; w szczególności z zakresu migracji ludności, integracji społecznej imigrantów, wpływu migracji na bezpieczeństwo, kryminologii.
 • posiadać doświadczenie w pracach redakcyjnych czasopism naukowych,
 • posiadać doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystania platform  e-learningowych (np. Moodle, ILIAS),
 • posiadać udokumentowany udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • być autorem co najmniej 1 skryptu lub 1 monografii, w których wnioskodawca ma udział 100% lub być autorem 2 skryptów lub monografii, w których udział wnioskodawcy wynosi co najmniej 50% lub  w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku posiadać co najmniej 6 publikacji naukowych lub popularno-naukowych,
 • być kierownikiem lub wykonawcą co najmniej 1 projektu dydaktycznego/badawczego  lub mieć co najmniej 1 złożony projekt dydaktyczny/badawczy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku, który uzyskał pozytywną ocenę lub mieć co najmniej 1 staż dydaktyczny trwający nie krócej niż 3 tygodnie w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku.
 • posiadać znajomość języka angielskiego,
 • posiadać umiejętność pracy w zespole.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie  (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys naukowy (CV),
 3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 4. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych,
 5.  wykaz  dorobku naukowego,
 6. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie  http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 9. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85)
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 11. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 11 czerwca 2021r.

    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 czerwca 2021r.

 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta: 4.680,00 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.  Dz. U. z 2021r., poz. 478).

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor  Filii w Ełku

                                                                                                             dr  Jacek Janusz Mrozek