Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych z dyscypliny nauk o bezpieczeństwie - Filia w Ełku

Data ogłoszenia: 
28/12/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DYREKTOR  FILII W EŁKU

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

z dyscypliny nauk o bezpieczeństwie

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

 •  posiadać stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • posiadać praktyczne doświadczenie zawodowe: minimum 15 lat pracy w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • być autorem co najmniej 1 skryptu lub 1 monografii, w których ma udział 100% lub 2 skryptów lub monografii, w których jego udział wynosi co najmniej 50% lub być w okresie ostatnich 5 lat autorem co najmniej 6 publikacji naukowych lub popularno-naukowych,
 • być kierownikiem lub wykonawcą co najmniej 1 projektu dydaktycznego/badawczego lub posiadać w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 złożony projekt dydaktyczny/badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę lub odbyć co najmniej 1 staż dydaktyczny trwający nie krócej niż 3 tygodnie w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiadać znajomość języka angielskiego i niemieckiego;
 • posiadać umiejętność pracy w zespole

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie)
 • życiorys naukowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 • dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
 • opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku   określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 • oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 27 stycznia 2022r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04 lutego 2022r.
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta: 4.680,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.  Dz. U. z 2021r., poz. 478).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor  Filii w Ełku

                                                                                                                dr Jacek J. Mrozek