konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Patofizjologii

Data ogłoszenia: 
11/06/2019
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
w Katedrze Patofizjologii

projekt pt. „Rola RAGE, receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji w postępującym zwyrodnieniu neuronów ruchowych rdzenia kręgowego w dziedzicznej postaci Stwardnienia Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby” – NCN OPUS 13, numer umowy UMO-2017/25/B/NZ4/00435

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski

Nazwa stanowiska: adiunkt (post-doc ) – w grupie pracowników badawczych

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora* nauk biologicznych, nauk medycznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • znajomość technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu biologii lub medycyny zbieżny z potrzebami projektu,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

*stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o urlop macierzyński/ojcowski/rodzicielski lub wychowawczy (dla kobiet dodatkowo po 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko; kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej), okres pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej

 
Opis zadań:

 • określenie wpływu usunięcia genu RAGE na jakość (stan zdrowia, sprawność ruchową) i długość życia transgenicznych myszy SOD1 G93A z dziedzicznym ALS,
 • określenie ekspresji RAGE i jego najważniejszych ligandów takich jak: CML, HMGB1, S100B oraz markerów stanów zapalnych, stresu oksydacyjnego oraz apoptozy w osoczu oraz rdzeniu kręgowym badanych zwierząt oraz określenie zależności między poziomem tkankowej immunoekspresji badanych substancji i stężeniem tych substancji w osoczu badanych zwierząt, a stopniem nasilenia choroby.
 • ilościowa i jakościowa analiza stopnia nasilenia glejozy, neurodegeneracji oraz neurozapalenia w rdzeniu kręgowym.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ4
Termin składania ofert: 10 lipiec 2019 r.

Forma składania ofert:

Pełen wykaz dokumentacji konkursowej należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30.

Dodatkowo CV, list motywacyjny oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych i organizacyjnych prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.patofizjologia@uwm.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na 16 miesięcy.

Wynagrodzenie:  6750 zł brutto/brutto  miesięcznie (z narzutami pracodawcy w tym 13-tka)  finansowane z projektu NCN.

Warunkiem zatrudnienia jest nie pobieranie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy oraz nie pobieranie innego wynagrodzenia ze środków NCN w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku adiunkta (post-doc).

 

Planowane rozpoczęcie pracy - październik 2019

Dodatkowe informacje:

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM - http://bip.uwm.edu.pl/node/969),
 • odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 • informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych i organizacyjnych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (http://bip.uwm.edu.pl/node/969),
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązująca w UWM – „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja – konkurs” (http://bip.uwm.edu.pl/node/969)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną.

Orientacyjny termin rozmów: po 10 lipca 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr hab. Joanna Wojtkiewicz, e-mail: joanna.wojtkiewicz@uwm.edu.pl

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz