konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Patofizjologii

Data ogłoszenia: 
11/06/2019
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
w Katedrze Patofizjologii

projekt .„ Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej”  – NCN SONATA BIS 8, numer umowy UMO- 2018/30/E/NZ5/00458

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski

Nazwa stanowiska: : adiunkt (post-doc ) – w grupie pracowników badawczych

 

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora * nauk medycznych, weterynaryjnych, bioinżynieryjnych lub biologicznych w zakresie neurobiologii, neurologii lub immunologii,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny zbieżny z potrzebami projektu,
 • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy, szczury) potwierdzone publikacjami,
 • znajomość podstawowych technik immunochemii (barwienia, immunoblotting, ELISA)  oraz biologii molekularnej (ELISA, RT-PCR),
 • umiejętność obsługi programów statystycznych (GraphPad InStat, SPSS) na poziomie podstawowym,
 • mile widziana:  znajomość technik mikrochirurgicznych,  obsługa programów do analizy i obróbki mikrofotografii (Image J, Metamorph), obsługa oprogramowania  do przygotowywania baz bibliograficznych (EndNote, Reference Manager) oraz znajomość programu R lub  Matlab,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie naukowo-laboratoryjne zdobyte za granicą,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej, zdolność do krytycznej oceny otrzymanych wyników.

*stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o urlop macierzyński/ojcowski/rodzicielski lub wychowawczy (dla kobiet dodatkowo  po 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko, kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej), okres pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej

 

Opis zadań:

 • analiza poziomu ekspresji białka Diaph1 i jego ligandów,
 • określenie stężenia i/lub aktywności markerów stresu oksydacyjnego i neurozapalenia w osoczu oraz skrawkach tkankowych pochodzących od pacjentów chorych na cukrzycę typu I oraz II oraz od zwierząt z farmakologicznie wywołaną cukrzycą,
 • analiza porównawcza zależności między poziomem tkankowej immunoekspresji wybranych substancji i ich stężeniem w osoczu, a stopniem nasilenia choroby.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS
Termin składania ofert: 10 lipiec 2019 r.
Forma składania ofert:

Pełen wykaz dokumentacji konkursowej należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30.

Dodatkowo CV, list motywacyjny oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych i organizacyjnych  prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy e-mail: sekretariat.patofizjologia@uwm.edu.pl oraz  judytajuranek@gmail.com.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu na 57 miesięcy

Wynagrodzenie:  10 000 zł brutto/brutto  miesięcznie (z narzutami pracodawcy, w tym 13-tka)  finansowane z projektu NCN.

Warunkiem zatrudnienia jest nie pobieranie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy oraz nie pobieranie innego wynagrodzenia ze środków NCN w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku adiunkta (post-doc).

 

Planowane rozpoczęcie pracy – październik 2019

 

Dodatkowe informacje:

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM - http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ),
 • odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 • informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych i organizacyjnych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (http://bip.uwm.edu.pl/node/969),
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązująca w UWM – „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja – konkurs” (http://bip.uwm.edu.pl/node/969)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną.

Orientacyjny termin rozmów: po 10 lipca 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr Judyta Juranek, e-mail: judytajuranek@gmail.com.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz