Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

Data ogłoszenia: 
31/05/2021
Stanowisko: 
adiunkt

 DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 w  Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni ponadto posiadać:

- stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,

- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego,

- doświadczenie dydaktyczne,

- co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 pkt. za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,

- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW,

- doświadczenie w zakresie kierowania lub wykonywania jednego projektu badawczego lub zaświadczenie o złożonym co najmniej jednym projekcie badawczym, który uzyskał pozytywną ocenę,

- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy MNiSW,

- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

Kandydaci powinni także aktywnie uczestniczyć w działalności naukowej i organizacyjnej środowiska akademickiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie,

- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych  z zakresu nauk o bezpieczeństwie,

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy [link]

- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link]

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [link]

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link]

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  4680 zł – 5300 zł.

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.  Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r.

 

                                                                                                                                    Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                                                                    dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 31 maja 2021r.