Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

Data ogłoszenia: 
08/07/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

 w  Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

- stopień naukowy co najmniej doktora nauk społecznych/humanistycznych w zakresie nauk o polityce/nauk o polityce i administracji, preferowany jest stopień doktora habilitowanego z nauk o polityce i administracji/nauk o polityce,

- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o polityce i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki teorii stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej,

- aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w wymiarze międzynarodowym,

- doświadczenie dydaktyczne,

- co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 punktów za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,

- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z listy MNiSW (w tym 1 publikacja za co najmniej 10 pkt),

- doświadczenie jako kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub zaświadczenie o złożonym co najmniej 1 projekcie badawczym z pozytywną oceną jednostki, w której był składany,

- znajomość języka angielskiego,

- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy MNiSW,

- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),

- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji,

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy

http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariuszosobowyuwm.pdf

- dokument potwierdzający znajomość  języka angielskiego,

- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacja_kandydata.docx 

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_0.pdf

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:   4680  zł- 5000  zł.

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 sierpnia 2020 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu wrześniu.     

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                       dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia   8 lipca 2020 r.