Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

Data ogłoszenia: 
14/01/2020
Stanowisko: 
adiunkt

                                        DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                           
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

- ukończone studia medyczne (tytuł zawodowy lekarza)
- specjalizacje: choroby wewnętrzne i reumatologia
- doświadczenie w pracy w oddziale Reumatologii
- doświadczenie w pracy dydaktycznej
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera,  w tym pakietu Microsoft .
- predyspozycje współpracy w zespole, kultura osobista
- co najmniej 80 pkt. MNiSW
- co 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor autor
- co najmniej 40 pkt MNiSW w czasopismach z IF.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
 12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 12 lutego 2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28 lutego 2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700 zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.).

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM