Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Biochemii

Data ogłoszenia: 
19/08/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Biochemii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
-      posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub  doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika/zootechnika i rybactwo lub doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna;
-      posiadają znaczący dorobek naukowy, w tym udokumentowany po uzyskaniu stopnia doktora co najmniej 6 publikacjami z listy JCR, w tym publikacjami za min. 100 pkt;
-      posiadają doświadczenie w stosowaniu metod laboratoryjnych analitycznych: HPLC, LC/MS, PCR, Western blot, ELISA, RT-PCR, MetaboAnalyst, udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy JCR;
-      posiadają doświadczenie dydaktyczne z zakresu chemii i biochemii;
-      odbyły staż naukowy krajowy i zagraniczny;
-      wykazują się biegłą znajomością języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Oczekiwane predyspozycje
-      zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
-      gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych
-      zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium, chęć poznawania i wdrażania nowych technik, umiejętność pracy w zespole

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
  2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo- badawczej oraz organizacyjnej,
  3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
  4. odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne, lub doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika/zootechnika i rybactwo lub doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna,
  5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a)  http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
  6. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
  7. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej  http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
  9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/,
  10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 19 września 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 Dziekan
prof. dr hab. Iwona Bogacka

Olsztyn, dn. 19.08.2020 r.