Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
13/07/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN Wydziału Biologii i Biotechnologii
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na  stanowisko adiunkta w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

- posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne;
-  posiadają znaczący dorobek naukowy, w tym udokumentowany po uzyskaniu stopnia doktora co najmniej 3 publikacjami z listy JCR, w tym publikacjami za 100 pkt;
- posiadają doświadczenie w stosowaniu metod laboratoryjnych: PCR, qRTPCR, Western blot, immunohistochemia, hodowle in vitro komórek i tkanek, RIA, ELISA, sekwencjonowanie następnej generacji, udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy JCR;
-  posiadają doświadczenie dydaktyczne z zakresu Fizjologii człowieka i zwierząt, Hodowli in vitro komórek i tkanek zwierzęcych, Immunologii, Endokrynologii, Molekularnej diagnostyki medycznej, Podstaw inżynierii genetycznej;
-  odbyły staż naukowy krajowy i zagraniczny;
-  legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty, z czego min. jeden, w którym kandydat jest/był kierownikiem;
-  wykazują się biegłą znajomością języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Oczekiwane predyspozycje

-  zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej;
-  gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych;
- zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium, chęć poznawania i wdrażania nowych technik, umiejętność pracy w zespole;

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz organizacyjnej,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
4. odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne,
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
6. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335
7. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej  http://bip.uwm.edu.pl/node/6335
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/,
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 13 sierpnia 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Dziekan

 prof. dr hab. Iwona Bogacka