Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Data ogłoszenia: 
07/07/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

        UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE        

ogłasza konkurs 

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać dyplom doktora nauk leśnych,
 2. posiadać doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelni wyższej,
 3. posiadać doświadczenie naukowe w zakresie hodowli lasu,
 4. legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 5. posiadać co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 40 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 6. posiadać co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor,
 7. posiadać co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF,
 8. posiadać co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu doktorskiego,
 5. wykaz publikacji,
 6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 7. tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019r.)
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat),
 12. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).

Informacje:

 1. Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700zł brutto
 2. Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.poz. 1668)

 

Data ogłoszenia:  7.07.2020 r.

Termin składania ofert:  5.08.2020 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

  

 Dziekan

                                                                                                                       prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk