Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Radiologii

Data ogłoszenia: 
19/10/2022
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych
w Katedrze Radiologii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy i uprawnienie lekarza,
 • tytuł naukowy doktora nauk medycznych,
 • tytuł specjalisty z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej,
 • umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu, analizie i ocenie badań radiologicznych tj. USG, RTG, TK, RM min. 10 lat,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami oraz realizacja zajęć z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej min. 3 lata,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktyczno-naukowej,
 • publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz chęć dalszego rozwoju naukowego,
 • znajomość języka angielskiego,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo -  dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 21.11.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 12.12.2022 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 4 680  –  4 700 zł brutto.
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

  Dziekan Wydziału Lekarskiego

  Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM