Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data ogłoszenia: 
02/07/2020
Stanowisko: 
adiunkt

                    DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                     
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

- stopień doktora nauk medycznych,
- znajomość języka angielskiego,
- co najmniej 80 pkt. MNiSW,
- w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW,
- co najmniej 40 pkt. MNiSW w czaspopismach z IF,
- co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
- co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę


wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w ośrodkach zagranicznych,
- udział w projektach międzynarodowych,
- skonkretyzowane plany naukowe dotyczące działalności anestezjologii i intensywnej terapii,

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,  
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
 12. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 01.08.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15.09.2020r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700 brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).

 

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM