Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej

Data ogłoszenia: 
17/08/2022
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

w Katedrze Pediatrii Klinicznej

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk medycznych;
 • specjalizacja z chirurgii szczękowo-twarzowej;
 • specjalizacja w leczeniu wad twarzowo-szczękowych u dzieci ;
 • doświadczenie w pracy z pacjentami pediatrycznymi;
 • 10 letnie doświadczenie działalność naukowo-dydaktyczna;
 • pierwsze autorstwo w co najmniej dwóch publikacjach w Applied Sciences-Basel;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • podstawowa znajomość języka rosyjskiego;
 • podstawowa znajomość niemieckiego;
 • 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • co najmniej 80 pkt. MNiSW;
 • w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
 • co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
 • co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 16.09.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2022 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 4 680 - 4 700 zł. brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM