Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Data ogłoszenia: 
20/06/2022
Stanowisko: 
adiunkt

 

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

ogłasza konkurs 

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać dyplom doktora nauk leśnych,
 2. posiadać doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelni wyższej,
 3. posiadać doświadczenie naukowe w zakresie ekonomiki leśnictwa,
 4. posiadać doświadczenie w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania,
 5. legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 6. posiadać co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 7. posiadać co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor,
 8. posiadać co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF,
 9. posiadać co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 

 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM).
 4. Odpis dyplomu doktora nauk leśnych,
 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 9. Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.
 10. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

 

Informacje:

 

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03 w terminie do dnia 19.07.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30.07.2022  r.
 2. Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 4680-5000  złotych brutto.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 4. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 6. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 7. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.       

 

Data ogłoszenia: 20.06.2022 r.

Termin składania ofert: 19.07.2022 r.

 

 

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Jankowski