Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

Data ogłoszenia: 
24/05/2022
Stanowisko: 
adiunkt

 DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 w  Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).

 Kryteria kwalifikacyjne:
- stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie  psychologia,
- co najmniej 60 pkt. MNiSW/MEiN, w tym co najmniej 20 pkt. (przeliczone zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3b Statutu UWM)  w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW/MEiN,
- kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub złożony co najmniej 1 projekt badawczych, który uzyskał pozytywną ocenę,
- doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w obszarze metod badań psychologicznych, statystyki w badaniach psychologicznych, psychologii społecznej,
- preferowane będą doświadczenia w pracy dydaktycznej z zakresu metodologii, statystyki i psychologii społecznej oraz aktywność konferencyjna i publikacyjna.

 Wymagane dokumenty:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia,
- informacja o dorobku  praktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link],
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM)  [link],
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [link],
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link],
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link].

Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  4680 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 czerwca 2022 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 lipca 2022 r.

 

                                                                                                                               Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                                                              dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 24 maja 2022 r.