Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury Polskiej

Data ogłoszenia: 
09/05/2022
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Literatury Polskiej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska,
 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
 • dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, potwierdzony publikacjami, w tym co najmniej dwiema monografiami,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa,
 • doświadczenie edytorskie i redakcyjne,
 • znajomość problematyki prawa autorskiego potwierdzoną odpowiednim certyfikatem,
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną,
 • udokumentowaną aktywność w pozyskiwaniu projektów badawczych.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-5100 PLN
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 9 czerwca 2022 r.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2022 r.

                     

                     Dziekan Wydziału Humanistycznego

                                                   prof. dr hab. Mariusz Rutkowski