Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE ENTOMOLOGII, FITOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

Data ogłoszenia: 
29/06/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznychw KATEDRZE ENTOMOLOGII, FITOPATOLOGII
I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia lub rolnictwo i ogrodnictwo;
 • dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 40 pkt, okresie 5 lat przed złożeniem wniosku;
 • dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
 • dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
 • co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy;
 • kierować lub być wykonawcą w co najmniej 1 złożonym i pozytywnie ocenionym zewnętrznym projekcie badawczym;
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z listy A w zakresie ochrony roślin, mikrobiologii i fitopatologii rolniczej, zwłaszcza z zastosowania metod biologii molekularnej (sekwencjonowanie, real-time PCR);
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie ćwiczeń zakresu ochrony roślin oraz fitopatologii;
 • posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych dotyczących ochrony roślin i fitopatologii;
 • posiadać doświadczenie w wykonywaniu doświadczeń i interpretacji wyników z zakresu biologii molekularnej i biochemii stosowanych w ochronie roślin, w tym w fitopatologii;
 • legitymować się ukończonym szkoleniem z zakresu stosowania środków ochrony roślin;
 • legitymować się znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi urządzeń używanych w badaniach fitopatologicznych (m.in.: termocykler real-time, aparat do wizualizacji i analizy żeli elektroforetycznych, zamrażarka niskotemperaturowa, mikroskop świetlny i fluorescencyjny);
 • posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power point, XLSTAT, Statistica, SigmaPlot, STAMP, MG-RAST, BLAST, MEGA).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie);
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM);
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, wykaz z biblioteki;
 6. tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019r.);
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego;
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM);
 10. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat);
 11. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).

 Informacje:

 • Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia  28.08.2020 r.  roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 4680 – 4700 zł  brutto. 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.               

 

DATA OGŁOSZENIA: 29.06.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.07.2020 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

 

                                                    Dziekan

                                                                                                 prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk