Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka

Data ogłoszenia: 
19/04/2022
Stanowisko: 
adiunkt

                                  DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                   
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych;
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania w naukach podstawowych ;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • znajomość technik badawczych: metody biologii molekularnej, hodowle komórek;
 • kierownik co najmniej 1 projektu badawczego, finansowanego ze źródeł zewnętrznych;
 • pierwsze autorstwo w co najmniej 2 publikacjach w czasopismach z listy Journal Citation Reports;
 • co najmniej 80 pkt. MNiSW;
 • w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
 • co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
 • predyspozycje do pracy w zespole, kultura osobista.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,  
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 19.05.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 10.06.2022 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4.680 – 4.700 zł. brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                         Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM