Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Data ogłoszenia: 
14/01/2022
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. stopień doktora z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych
 2. biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)
 3. wysoko cenione umiejętności programowania
 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane

Dokumentacja konkursowa:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 2. Życiorys naukowy
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
 5. Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze, realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
 6. Opis doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 10. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 11. Deklaracja złożenia oświadczenia  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta : 4 680,0 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 15.02.2022  r. Tytuł wiadomości: adiunkt - Katedra Fizyki i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

D Z I E K A N

Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz