Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Data ogłoszenia: 
01/09/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

        UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE     

ogłasza konkurs 

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać dyplom doktora nauk leśnych,
 2. posiadać doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelni wyższej,
 3. posiadać doświadczenie naukowe w zakresie społecznych funkcji lasów,
 4. legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 5. posiadać dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. MEiN w  okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 6. posiadać dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MEiN uzyskanych jako pierwszy autor,
 7. posiadać dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MEiN w czasopismach z IF,
 8. posiadać co  najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy.

 

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu./node/969.
 4. Odpis dyplomu nadającego stopień doktora.
 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 221 r. poz. 478). http://bip.uwm.edu.pl/.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
 9. Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty).
 10. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03 w terminie do dnia 30 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
  8 października 2021 r.
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 4680-5000 zł.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

DATA OGŁOSZENIA:  1.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.09.2021 r.

 

 

                                                                                                                         Dziekan

 

                                                                                                                                                              prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski