Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

Data ogłoszenia: 
10/08/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni ponadto posiadać:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne,

- stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych,

- co najmniej 60 punktów MNiSW/MEiN, w tym co najmniej 20 pkt za dorobek naukowy w okresie co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku,

- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW/MEiN,

- doświadczenie w zakresie kierowania lub wykonywania jednego projektu badawczego lub zaświadczenie o złożonym co najmniej jednym projekcie badawczym, który uzyskał pozytywną ocenę,

- udokumentowane doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej,

- udokumentowane doświadczenie w pracy projektowej na rzecz animacji społeczno-kulturowej i edukacyjnej w środowisku lokalnym oraz organizacji międzynarodowych i krajowych warsztatów edukacyjnych,

- umiejętność organizacji zadań związanych z kształceniem w szkole wyższej (w tym, w zakresie metodologii badań edukacyjnych),

- gotowość do publikowania w wysoko punktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z list ministerialnych,

- znajomość  języka obcego,

- doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/ społecznych,

- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy [link]

- dokument potwierdzający znajomość języka obcego,

- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link]

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [link]

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link]

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  4680 zł.

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 9 września 2021 r.  Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 września 2021 r.

 

 

                                                                                                                                   Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                                                                                   dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 10 sierpnia 2021r.