Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Data ogłoszenia: 
10/08/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność ochrona roślin;
 • dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 40 pkt, okresie 5 lat przed złożeniem wniosku;
 • dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
 • dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
 • co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy;
 • kierować lub być wykonawcą w co najmniej 1 złożonym i pozytywnie ocenionym zewnętrznym projekcie badawczym;
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z listy A w zakresie ochrony roślin, mikrobiologii, fitopatologii rolniczej i z zastosowania metod biologii molekularnej (sekwencjonowanie, sekwencjonowania nowej generacji, real-time PCR);
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie ćwiczeń zakresu ochrony roślin oraz fitopatologii;
 • posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych dotyczących ochrony roślin i fitopatologii;
 • posiadać doświadczenie w wykonywaniu doświadczeń i interpretacji wyników z zakresu biologii molekularnej i biochemii stosowanych w ochronie roślin, w tym w fitopatologii;
 • legitymować się ukończonym szkoleniem z zakresu stosowania środków ochrony roślin;
 • biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
 • posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi urządzeń używanych w badaniach fitopatologicznych (m.in.: termocykler real-time, aparat do wizualizacji i analizy żeli elektroforetycznych, zamrażarka niskotemperaturowa, mikroskop świetlny i fluorescencyjny, analizy spektroskopowe FTIR);
 • posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power point, XLSTAT, Statistica, SigmaPlot, STAMP, MG-RAST, BLAST, MEGA).

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu nadającego stopień doktora,
 5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. tabela o spełnieniu wymagań na dane stanowisko (zgodnie ze statutem UWM w Olsztynie) analiza bibliometryczna,  
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dni 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty);

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, 10-719 Olsztyn, Ul. Oczapowskiego 8 pokój 04. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 13 września
  2021 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-5000 zł. brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Data ogłoszenia: 10.08.2021 r.

Termin składania ofert: 08.09.2021 r.

 

 

 

                                                                                  Dziekan

                                                                                                              Prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski