Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Socjologii

Data ogłoszenia: 
31/05/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 w Katedrze Socjologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni ponadto posiadać:

- stopień doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne/socjologia,

- dorobek naukowy ulokowany w dyscyplinie nauki socjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki socjologii pogranicza, społeczności lokalnej, jakościowych metod badań społecznych, funkcjonowania służb i administracji państwowych, mediów, sportu,

- czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

- co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 pkt. za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,

- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW,

- doświadczenie w zakresie kierowania lub wykonywania jednego projektu badawczego lub zaświadczenie o złożonym co najmniej jednym projekcie badawczym z pozytywną oceną jednostki,

- co najmniej 1 monografię w wydawnictwie z listy MNiSW,

- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy MNiSW,

- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej,

- doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,

- predyspozycje do pracy naukowej i umiejętność pracy w zespole.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne/socjologia,

- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy [link]

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,

- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link]

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [link]

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link]

 Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r.

       

                                                                                                                                           Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                                                                           dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 31 maja 2021 r.