Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

Data ogłoszenia: 
25/01/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

 w  Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni ponadto posiadać:

- stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie pedagogika,

- dorobek naukowy ulokowany w obszarze pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z andragogiki i geragogiki,

- doświadczenie dydaktyczne,

- co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 pkt. za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,

- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW,

- doświadczenie w zakresie kierowania lub wykonywania jednego projektu badawczego lub zaświadczenie o złożonym co najmniej jednym projekcie badawczym z pozytywną oceną jednostki, do której był składany,

- znajomość języka obcego,

- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy ministerialnej,

- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

Kandydaci powinni także aktywnie uczestniczyć w działalności naukowej i organizacyjnej środowiska akademickiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie,

- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych  w dyscyplinie pedagogika,

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy

http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariuszosobowyuwm.pdf

- dokument potwierdzający znajomość  języka obcego,

- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_podstawowym_miejsu_pracy.docx- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacja_kandydata.docx 

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_0.pdf

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 poz. 85).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: :   4680  zł

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 lutego 2021r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

        Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                       dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 25 stycznia 2021r.