Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Data ogłoszenia: 
07/01/2021
Stanowisko: 
adiunkt

                         DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                          
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

- stopień doktora z udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie fizjologii i toksykologii rozrodu;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w postaci ćwiczeń i seminariów na poziomie akademickim z przedmiotu Anatomia;

- doświadczenie w składaniu i realizacji projektów zewnętrznych;

- skonkretyzowane plany naukowe dotyczące badań w zakresie fizjologii lub patofizjologii człowieka;

- co najmniej 80 pkt. MNiSW,

- w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;

- co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;

- co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;

- co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę;

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,  
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty);

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 08.02.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28.02.2021r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680 zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85z późn. zm.).

 

                                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM