Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii

Data ogłoszenia: 
05/08/2019
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

 w  Katedrze Socjologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

           

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

- stopień naukowy co najmniej doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie socjologia,

- dorobek naukowy ulokowany w obszarze socjologii, historii myśli socjologicznej ze szczególnym uwzględnieniem socjologii lokalności,

- co najmniej 20 punktów za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,

- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z listy MNiSW (w tym 1 publikacja co najmniej 10 pkt),

- doświadczenie jako kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub zaświadczenie o złożonym co najmniej 1 projekcie badawczym z pozytywną oceną jednostki, w której był składany,

- czynny udział w konferencjach naukowych związanych z problematyką mieszczącą się w obszarze socjologii,

- doświadczenie dydaktyczne,

- doświadczenie organizacyjne w strukturach uczelni wyższej,

-gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty na badania.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),

- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora (lub doktora habilitowanego) nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie socjologia,

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy

http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariuszosobowyuwm.pdf

- zaświadczenie  o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego wydane przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacja_kandydata_.pdf

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_0.pdf

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:     4680 zł.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 4 września 2019 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

        Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                       dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia  5 sierpnia 2019  r.