Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej

Data ogłoszenia: 
05/07/2019
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

w  Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej         

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

- stopień naukowy doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika,

- dorobek naukowy ulokowany w obszarze pedagogiki/pedagogiki opiekuńczej/pedagogiki rodziny m.in. monografie, artykuły w naukowych czasopismach punktowanych i w pracach zbiorowych, w tym przynajmniej
1 publikacja o punktacji co najmniej 10 pkt. lub artykuł, który uzyskał dwie pozytywne recenzje wydawnicze
i został zakwalifikowany do druku w czasopiśmie, w którym za publikację przyznawane jest przynajmniej 10 pkt., a autor/ka dostarczy stosowne zaświadczenie od redakcji czasopisma (lub dołączy nr DOI),

- czynny udział w konferencjach naukowych związanych z problematyką mieszczącą się w obszarze pedagogiki/pedagogiki opiekuńczej,

- doświadczenie dydaktyczne,

- doświadczenie organizacyjne w strukturach uczelni wyższej,

- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty na badania.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),

- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika,

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy

http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariuszosobowyuwm.pdf

- zaświadczenie  o znajomości języka angielskiego wydane przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacja_kandydata_.pdf

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2)

http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_0.pdf

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 5 sierpnia 2019 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2019 r.

                                                                 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                       dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 5 lipca 2019  r.