Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Data ogłoszenia: 
05/02/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań dotyczących nowych mediów
 • spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 6 marca 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 marca 2021 r.


Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM