Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Data ogłoszenia: 
21/01/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • udokumentowane co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy w prasie

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)[ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

 Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w kwocie 4680 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 21 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 marca 2020 r.

 

                                                                                                                               Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM