Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

Data ogłoszenia: 
15/09/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), §14 i §17 Uchwały nr 101Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (do pobrania ze strony:

http://www.wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/Tekst_jednolity_uchwaly_nr_101.pdf)

oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-      posiadać stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia;

-      posiadać znaczący dorobek naukowy w zakresie badań astronomicznych prowadzonych w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego. Dorobek naukowy powinien charakteryzować się przynajmniej 15  pracami, w tym  8 jako pierwszy autor  z listy JCR z IF  większym niż 4;

-      posiadać umiejętności w opracowaniu obserwacji z interferometrów astronomicznych: ALMA, VLT , VLA oraz LOFAR;

-      uczestniczyć w minimum jednym długoterminowym i dwóch krótkoterminowych stażach naukowych w międzynarodowych instytucjach naukowych z wyżej wymienionej tematyki badawczej;

-      kierować  jednym grantem i uczestniczyć  w minimum dwóch grantach NCN, Marie Curie lub podobnych;

-      posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i popularyzatorskich;

-      posiadać biegłą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (dot. obcokrajowców).

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 4. dyplom doktora nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia,
 5. pisemną opinię promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy,
 6. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 7. opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 8. informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 9. informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 10. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie),
 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 12. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 13. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).

Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii  Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego

(do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2016/U/URW_9_2016.pdf).

 

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 29 września 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 2. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Wydziałową Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 7 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Wydziałowej Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820 – 4600 PLN
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dziekan

 Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM