Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka

Data ogłoszenia: 
15/07/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Żywienia Człowieka

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia z ukierunkowaniem na żywienie człowieka, 
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu żywienia człowieka i dietetyki,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • biegłą znajomość języka polskiego (obcokrajowcy).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
 5. wykaz osiągnięć naukowych i dydaktycznych Kandydata,
 6. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy Kandydatów spoza Uniwersytetu.

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie zasadnicze 4680 zł.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 A - w terminie do dnia 15.08.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.09.2020 r.

 

Dziekan

Wydziału Nauki o Żywności

prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz