Konkurs na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w KATEDRZE ENTOMOLOGII, FITOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

Data ogłoszenia: 
22/05/2019
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w KATEDRZE ENTOMOLOGII, FITOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).

Kryteria kwalifikacyjne

 • posiadanie stopnia doktora nauk rolniczych;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe (potwierdzone dorobkiem naukowym, doświadczenie w realizacji prac naukowych), w tym z zakresu fitopatologii,  mikrobiologii rolniczej i ochrony roślin;
 • wskazana znajomość zagadnień z zakresu fitopatologii i mikrobiologii z zastosowaniem metod biologii molekularnej;
 • aktywność naukowa (staże, zjazdy, konferencje);
 • dorobek naukowy: co najmniej 120 pkt. MNiSW (w tym min. 40 pkt po uzyskaniu stopnia doktora), min. 60 pkt w czasopismach z IF i min., 60 pkt uzyskanych jako pierwszy autor;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • potwierdzona certyfikatami umiejętność obsługi urządzeń używanych w badaniach (szczególnie z zakresu biologii molekularnej);
 • umiejętność posługiwania się programami niezbędnymi w opracowaniu wyników badań naukowych m.in. badań z ww. zakresu;
 • znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Wykaz dokumentów

 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy [ link ]
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • Informacja o działalności naukowej i dydaktycznej
 • Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW)
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie „Rolnictwo i ogrodnictwo” 
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacje

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta: 4680,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 8, w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 czerwca 2019 r.

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk